Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website invalshoek.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie en diensten te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten afgenomen via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van specifieke producten en diensten.

Algemene voorwaarden

Op alle dienstverlening van Invalshoek zijn de algemene voorwaarden van Invalshoek van toepassing, waar onder meer een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze Algemene Voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken over de producten en/of dienstverlening van Invalshoek. Er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend. Invalshoek is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Hoewel de zorgvuldigheid in acht wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en er daarbij gebruik wordt gemaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan er niet worden ingestaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Er wordt evenmin gegarandeerd dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website wordt dan ook uitdrukkelijk afgewezen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan programmeer- en typefouten. Dit geldt eveneens voor de informatie afkomstig van derden.

Daarnaast is Invalshoek niet aansprakelijk voor alle door de Partner/klant of derde geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.

Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

Het recht op alle intellectuele eigendommen en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie wordt behouden door Invalshoek. Dit recht bestaat onder meer uit foto’s, teksten en logo’s. Het is niet toegestaan deze informatie te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming of de rechtmatige toestemming van Invalshoek.

Beschikbaarheid

Er wordt ten allen tijden het recht behouden om de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan voorafgaand of achteraf een aankondiging te doen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.