Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Invalshoek kan je hier downloaden als PDF.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

De definities hebben in het kader van deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

1.1 Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden, geldend voor de rechtsbetrekking tussen Klant en Invalshoek. Gebruikmaking van de Diensten van Invalshoek veronderstelt bekendheid met deze Algemene Voorwaarden, alsmede de acceptatie hiervan;

1.2 Overeenkomst: iedere overeenkomst van opdracht of andersoortige overeenkomst die Invalshoek met Klant of derde aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of mee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenissen;

1.3 Medewerker / werknemer: een natuurlijke persoon die werkzaam is bij of verbonden is aan Invalshoek, al dan niet op grond vaneen arbeidsovereenkomst;

1.4 Opdracht: de overeenkomst van opdracht waarbij Invalshoek zich jegens een Klant of derde verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;

1.5 Offerte: het vrijblijvende aanbod door Invalshoek aan Klant of derde gedaan;

1.6 Klant / derde(n): de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Invalshoek de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden / verlening van diensten of andersoortige werkzaamheden;

1.7 Opdrachtnemer: Invalshoek nadat zij de Overeenkomst heeft aanvaard. Alle overeenkomsten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Invalshoek, niet door of vanwege een individuele medewerker, ongeacht of Klant de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde medewerker of bepaalde medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;

1.9 Werkzaamheden: alle door Invalshoek ten behoeve van Klant of derde uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Invalshoek zijn aanvaard alsmede de werkzaamheden overeengekomen in de Overeenkomst tussen Invalshoek en Klant of derde alsmede alle daaruit voor Invalshoek voortvloeiende werkzaamheden;

1.10 Diensten: Alle aan Klant of derde televeren of geleverde diensten van Invalshoek, onder andere bestaande uitontwerp en hosting van websites, zakelijke e-mailadressen en (web)mail, inrichting van social media accounts, en het maken van content (bestaande uit tekst en afbeeldingen) voor op de website/social media accounts;

1.11 Dagen: alle kalenderdagen;

1.12 Overmacht: elke van de wil van Invalshoek onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst te voorzien in het bedrijf van Invalshoek of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Invalshoek niet kan worden gevraagd;

1.13 Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oproer, brand, staking, storing van systemen/software, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n);

1.14 Invalshoek: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60148071 en met BTW nummer: NL001642398B30.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Invalshoek ter zake van het gebruik van haar diensten, alsmede op alle contracten, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Invalshoek zich verbindt of zal verbinden om werkzaamheden te verrichten of diensten te leveren voor eenKlant of derde, alsmede op alle daar uitvoor Invalshoek voortvloeiende werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot ontwerp en hosting van websites, zakelijke e-mailadressen en (web)mail, inrichting van social media accounts, en het maken van content (bestaande uit tekst en afbeeldingen) voor op de website/social media accounts;

2.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in bijvoorbeeld een schriftelijke overeenkomst. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de afwijkende (Algemene)Voorwaarde(n)voor een Klant of derde ook op andere overeenkomsten tussen Invalshoek en een Klant of derde van toepassing zijn.

2.3 Indien enige voorwaarde in dezeAlgemene Voorwaarden en in de Overeenkomst onderling tegenstrijdig is, geldt de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bedingen in deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht.De betreffende niet-geldige bepaling(en)zal/zullen worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.

2.5 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van een Klant of derde wordt door Invalshoek uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6 Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingend rechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten.Indien een bepaling op deze grond onderomstandigheden nietig zou zijn geldt de voor Invalshoek gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.

2.7 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.8 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Een opdracht, rechtsbetrekking of Overeenkomst tussen Invalshoek en Klant of derde komt tot stand op het moment datKlant of derde akkoord gaat met eenofferte of met een aanbod van Invalshoek. Dit aanbod kan door Invalshoek elektronisch worden gedaan. Klant of derde wordt de mogelijkheid geboden om een elektronische handtekening te plaatsen voor akkoord.

3.2 Ten aanzien van de werkzaamheden en/of diensten waarvoor in verband met de aard en de omvang geen overeenkomst wordt gesloten en/of geen opdracht bevestiging wordt verzonden, geldt de factuur als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de opdracht, rechtsbetrekking of overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3 Een Opdracht is slechts geldig indien akkoord is gegeven door Invalshoek meteen opdrachtbevestiging of indienInvalshoek over is gegaan tot uitvoering van de werkzaamheden en/of de diensten beschikbaar heeft gesteld.

Artikel 4. Klant

4.1 Van Klant of derde wordt een redelijke medewerking verwacht tot het uitvoeren van de via Invalshoek gesloten Overeenkomst. Indien gevraagd zal Klant of derde Invalshoek onder andere aanvullende gegevens verstrekken met betrekking tot de af te sluiten of afgesloten Overeenkomst. Klant of derde zal zich voorts aan de wettelijke verplichtingen houden, onder andere maar niet beperkt tot wettelijke eisen geldend bij het gebruik van de e-maildiensten.

4.2 Aanvragen voor werkzaamheden en/of dienstverlening via Invalshoek worden geacht gedaan te worden door daartoe(statutair) bevoegde personen /vertegenwoordigers van de rechtspersoon.

4.3 Schade aan Invalshoek of aan de metInvalshoek samenwerkende partijen, voorkomend uit onder andere het opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie, oneigenlijk gebruik of het wetens van te voren niet kunnen nakomen van een contractuele verplichting, kan opKlant of derde worden verhaald.

Artikel 5. Annulering/wijziging

5.1 Invalshoek behoudt zich het recht voor Opdrachten en/of Overeenkomsten zonder opgave van reden te weigeren. De Klant of derde zal van een dergelijke weigering tijdig op de hoogte worden gesteld.

5.2 Annulering of wijziging van de Opdrachten/of Overeenkomst door de Klant of derde geeft Invalshoek recht op vergoeding van gemaakte kosten, waaronder begrepen kosten voortvloeiende uit contractuele of andere verplichtingen jegens derden, alsmede schadevergoeding wegens winstderving.

Artikel 6. Prijzen

6.1 Overeengekomen prijzen zijn exclusief reiskosten en omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen.

6.2 Invalshoek heeft het recht redelijke kostenstijgingen door te berekenen. Invalshoek zal de Klant of derde schriftelijk van deze doorberekening op de hoogte stellen.

6.3 Invalshoek is gerechtigd om - indien Invalshoek dit noodzakelijk of wenselijk acht - voor de goede uitvoering van de haar verstrekte Opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan een Klant of derde zullen worden doorberekend.

Artikel 7. Meerwerk

7.1 Opdrachtnemer is gerechtigd een redelijke hoeveelheid meerwerk in rekening te brengen bij Klant of Derde. Klant of Derde hoeft hier niet eerst schriftelijk akkoordvoor te geven.

7.2 Indien Invalshoek een (mondelinge)Opdracht ontvangt van Klant of Derde of een medewerker of vertegenwoordiger van Klant of Derde aangaande werkzaamheden en/of diensten die niet zijn overeengekomen, en Klant of Derde heeft na uitvoering van het meerwerk dit werk geaccepteerd althans heeft niet geprotesteerd tegen het meerwerk, mag Invalshoek er vanuit gaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van Klant of Derde is geschied tegen de door Invalshoek gehanteerde prijzen en tarieven.

7.3 Klant of Derde is gehouden betaling(en)van meerwerk te voldoen zodra dit meerwerk aan de Klant of Derde inrekening is gebracht binnen een termijnvan 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

8.1 Invalshoek werkt met betaling per factuur met een betalingstermijn van 14 dagen vanaf de factuurdatum. Facturen kunnen worden betaald per bankoverschrijving of op verzoek per iDeal of credit card. In het geval van betaling per iDeal wordt per factuur een toeslag inrekening gebracht van €0,29. In het geval van betaling per credit card wordt per factuur een toeslag in rekening gebracht van €0,30 + 2,9% van het factuurbedrag.

8.2 Klant of derde doet uitdrukkelijk afstand van het recht op korting of schuldvergelijking. Voorts zal Klant of derde van rechtswege en zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is reeds voor het verstrijken van vermelde betalingstermijn jegens Invalshoek in verzuim en gebreke zijn indien Klant of derde surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verklaard wordt.

8.3 Elke nota of vordering wordt als een afzonderlijke vordering van Invalshoek opKlant of derde beschouwd.

8.4 Indien Klant of derde niet binnen de afgesproken termijn betaald of de automatische incasso mislukt dooronvoldoende saldo op rekening van Klant of derde, is Klant of derde direct in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

8.5 In alle gevallen waarin een Klant of derde jegens Invalshoek in verzuim is, is van rechtswege het gevolg: a. Invalshoek is gerechtigd de dienstverlening per direct te onderbreken of te beëindigen; b. Over de hoofdsom dan wel een niet afgelost gedeelte van de hoofdsom is Klant of derde vanaf de dag van het verzuim tot de dag der algehele voldoening aanInvalshoek rente verschuldigd, te berekenen naar een rentevoet van 5%bovenop de wettelijke rente ten dage van het intreden van het verzuim, op jaar basis ,doch per dag opeisbaar; c. Klant of derde is aan Invalshoek verschuldigd de incassokosten die door de niet of niet-tijdige betaling worden veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten zijn door Klant of derde verschuldigd zodra Invalshoek voor het uitstaande bedrag de hulp van een gerechtsdeurwaarder of een jurist/advocaat heeft ingeschakeld. De incassokosten bedragen 15% op de hoofdsom vermeerderd met rente met een minimumvan € 40,-.

8.6 Het staat Invalshoek vrij opdrachten vooruit te laten voldoen door Klant of derde.

Artikel 9. Levering

9.1 De levering van Werkzaamheden en/ofDiensten kan ineens of in gedeelten geschieden ter keuze van Invalshoek. Waar hieronder wordt gesproken van levering is mede begrepen de gedeeltelijke levering.

9.2 Iedere levering van zaken of diensten doorInvalshoek geschiedt onder behoud van eigendom door Invalshoek, de website wordt nimmer eigendom van Klant of derde. De inhoud van de website is weleigendom van Klant of derde, tenzij hier schriftelijk een uitzondering op is gemaakt.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Indien Invalshoek door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Invalshoek tot enige schadevergoeding– en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel – jegens Klant of derde is gehouden.

10.2 Een niet aan Invalshoek toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht. Deze redelijke termijn wordt geacht in ieder geval 14dagen te bedragen.

10.3 Indien de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan nochInvalshoek, noch Klant of derde deOvereenkomst ontbinden. De verplichting van Invalshoek tot prestatie wordt opgeschort zonder dat Invalshoek jegensKlant of derde tot enige schade- of voordeel vergoeding gehouden is.

10.4 Invalshoek, is steeds gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden welke ter uitoefening van de Overeenkomst zijn verricht c.q. verschuldigd zijn geworden voordat van de overmacht veroorzaken de omstandigheden sprake was.

Artikel 11. Geheimhouding

11.1 Partijen garanderen de geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aardzijn, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van die gegevens verplicht. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door een van de Partijen als zodanig zijn aangeduid.

11.2 Partijen zijn niet gerechtigd gegevens die door de andere partij ter beschikking worden gesteld, aan te wenden voor eenander doel dan waarvoor deze gegevens werden verkregen.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1 Het uitvoeren van de Opdracht en/of deOvereenkomst door Invalshoek houdt niet in de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van Invalshoek die bijInvalshoek rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten van Invalshoek die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de werkzaamheden behoren toe aan Invalshoek. Deze rechten worden niet overgedragen, tenzij Partijen anders schriftelijk overeenkomen.

12.2 Tenzij in de Opdracht en/of deOvereenkomst door Invalshoek uitdrukkelijk anders is bepaald, berusten alle rechten van intellectuele eigendom op de door Invalshoek, haar werknemers, vervaardigde of beschikking gestelde zaken uitsluitend bij Invalshoek. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de Klant of derde is uitgesloten.Een aan Klant of derde toekomend recht tot gebruik is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden.

12.3 Bij beëindiging van de overeenkomst tussen Klant of derde en Invalshoek, zalInvalshoek, voor zover mogelijk, de inhoud van de website, bestaande uit de teksten en de afbeeldingen, overdragen aan de Klant of derde. Voor wat betreft de inhoud van de e-mail van Klant of derde, levert Invalshoek een handleiding op aan de hand waarvan de Klant of derde zelfzijn/haar e-mail kan kopiëren en verhuizen.

12.4 Klant of derde erkent het recht vanInvalshoek om de productie op te nemen in promotiemateriaal, waaronder begrepen de portfolio van Invalshoek. Klant of derde zal geen beroep op enig intellectueel eigendomsrecht doen.

12.5 Indien Klant of derde in strijd handelt met diens contractuele verplichtingen, isOpdrachtnemer gerechtigd de verleende licentie tot gebruik van de website tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen. Opschorting houdt in dat de website tijdelijk onzichtbaar wordt gemaakt.

12.6 Een website mag niet zonder toestemming van Invalshoek worden aangepast.

Artikel 13. Kwaliteit van de diensten

13.1 Klant of derde heeft eenmaal demogelijkheid, voordat de website live gaat, de website te beoordelen en gewenste aanpassingen door te geven. Eenmaal in gebruik genomen. Werkzaamheden/Diensten worden geacht te beantwoorden aan de Overeenkomst, tenzij de Werkzaamheden/Diensten een niet op eenvoudige wijze te constateren gebrek blijkt te hebben.

13.2 Klachten over Werkzaamheden/Diensten geven nimmer het recht om betalingsverplichtingen op te schorten.

13.3 Klant of derde dient klachten ter zake de geleverde Werkzaamheden/Diensten schriftelijk aan Invalshoek mede te delen binnen 14 dagen nadat Klant of derde het gebrek heeft ontdekt of had dienen te ontdekken. De klacht dient duidelijk en zo nauwkeurig mogelijk te worden beschreven.

13.4 Indien niet anders overeengekomen vervalt voorts ieder recht van Klant of derde jegens Invalshoek, betrekking hebbend op de mededeling dat de Werkzaamheden/ deDiensten niet aan de Overeenkomst voldoen, indien:- de hiervoor gestelde termijn voormededeling niet in acht is genomen;- Klant of derde geen/onvoldoende medewerking verleent binnen een redelijke termijn ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;- Klant of derde zelf of een derde wijzigingen heeft aangebracht na de acceptatie van de levering van de Werkzaamheden/ de Dienst;- de klachten voor het eerst worden geuit nadat een periode van meer dan zesmaanden sedert levering deWerkzaamheden/ de Dienst is verstreken.

13.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal Invalshoek niet verplicht zijn de overeengekomen werkzaamheden voor of op een bepaald tijdstip te verrichten.

13.6 Termijnen zijn afhankelijk van de situatie.Invalshoek stelt alles in werking om alleWerkzaamheden/ Diensten zo spoedig mogelijk af te ronden.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

14.1 Bij de uitvoering van de werkzaamheden /levering van de diensten zal Invalshoek alle redelijkerwijs van Invalshoek te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. Invalshoek is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat zij is uitgegaan van door Klant of derde verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voorInvalshoek kenbaar behoorde te zijn.

14.2 Invalshoek is niet aansprakelijk voor alle door een Klant of derde geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met eentekortkoming door Invalshoek dan wel door Invalshoek ingeschakelde personen inde uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.

14.3 Indien Invalshoek, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering vanInvalshoek voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee maal het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst of twee maal het factuurbedrag van het totaal van de afgelopen 3 maanden, zulks te allen tijde met een maximum van €1.000,-.

14.4 Klant of derde is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen.Invalshoek heeft het recht om de schade ongedaan te maken en/of te beperken doorherstel en/of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.

14.5 Klant of derde vrijwaart Invalshoek tegen alle aanspraken van derden, waarvoorInvalshoek krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.

14.6 Klant vrijwaart Invalshoek van alle aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op door die derden gepretendeerde intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door Klant aangeleverd materiaal van welke aard dan ook. Partijen zullen elkaar onverwijld en volledig informeren over dergelijke aanspraken van derden.

14.7 De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Invalshoek berust bij Klant of derde. Klant of derde aanvaardt deze bewijslast.

14.8 Invalshoek is niet aansprakelijk voorverlies of schade aan door Klant of derden geleverd materiaal tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Invalshoek.

Artikel 15. Ontbinding en annulering van de overeenkomst

15.1 In alle gevallen waarin Invalshoek met een schriftelijke verklaring een Overeenkomst met Klant of derde ontbindt, is Klant of derde verplicht Invalshoek alle schade, kosten en winstderving te vergoeden en reeds door Invalshoek geleverde stukken en/of software aan Invalshoek te retourneren. De zaken blijven voor risicovan Klant of derde totdat Invalshoek deze heeft ontvangen en goedgekeurd.

15.2 Klant of derde kan, na verloop van de looptijd van de overeenkomst (1 of 2 jaar, afhankelijk van de gemaakte afspraken), de overeenkomst met Invalshoek maandelijks opzeggen per de eerste van de maand.Indien de klant door middel van een jaarlijkse betaling voorruit heeft betaald, wordt het resterende bedrag naar rato teruggestort aan Klant of derde.

Artikel 16. Uitvoering Werkzaamheden

16.1 Invalshoek voert de Werkzaamheden en de levering van de diensten uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

16.2 Invalshoek bepaalt de wijze waarop deWerkzaamheden worden uitgevoerd c.q. de wijze waarop de levering van de diensten plaatsvindt en door welke medewerker(s).

16.3 Invalshoek heeft het recht omWerkzaamheden te laten verrichten c.q.diensten te laten leveren door een doorInvalshoek aan te wijzen derde.

Artikel 17. Aanpassingen

17.1 Binnen elke Opdracht is er een revisie moment waarbij eventuele aanpassingen of herstelwerkzaamheden worden doorgevoerd. De uren hiervoor worden vooraf meegenomen in de offerte vanInvalshoek. Eventuele extra werkzaamheden vallen niet onderdeze ingecalculeerde werkzaamheden en worden doorberekend als meerwerk.

17.2 Overige gewenste aanpassingen kunnen op verzoek worden uitgevoerd tegen de op datmoment geldende tarieven van Invalshoek.

Artikel 18. Opschortingsrecht

18.1 Indien Klant of derde niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem voortvloeit uit deze of enigen andere met Invalshoek gesloten Overeenkomst alsmede ingeval van faillissement of surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf van Klant of derde wordt Klant of derde geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeftInvalshoek het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, totdat aan die verplichting is voldaan. IngevalInvalshoek de uitvoering van de Overeenkomst opschort dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is iedere vordering welke zijheeft of krijgt op een Klant of derde dadelijk en ineens opeisbaar.

18.2 Klant of derde is gehouden Invalshoek onmiddellijk te informeren indien zich(één van de) in artikel 18.1 genoemde omstandigheden voordoe(t)(n), dan wel indien sprake is van Overmacht op basis waarvan Klant of derde zijn verplichtingen jegens Invalshoek niet kan nakomen dan wel geen informatie kan verstrekken overfeiten en omstandigheden die (mede) van invloed zijn op de beoordeling van een situatie dat voor Invalshoek van belang is.

Artikel 19. Elektronische communicatie

19.1 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen Invalshoek en Klant of derde door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

19.2 Invalshoek en Klant of derde zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

19.3 Zowel Invalshoek als Klant of derde zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

19.4 De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van)de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

Artikel 20. Bewijs

20.1 Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit metInvalshoek gesloten Overeenkomsten zijn -behoudens tegenbewijs met alle middelen -administratieve gegevens van Invalshoek beslissend.

20.2 Behoudens tegenbewijs met alle middelen geldt tussen Klant of derde en Invalshoek de op de factuur en/of offerte vermelde informatie als juist.

Artikel 21. Beschikbaarheid na beëindiging

21.1 Na beëindiging van de dienstverlening vanInvalshoek houdt Invalshoek de website/e-mails beschikbaar voor eentermijn van 30 dagen na de dag van beëindiging door de Klant of Derde. Nadeze termijn worden alle bestanden onherroepelijk verwijderd en is het niet meer mogelijk deze bestanden en welke vorm dan ook op te leveren aan de Klant of derde.

Artikel 22. Overige bepalingen

22.1 Klant of derde zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers aannemen of benaderen om bij Klant of derde, al dan niet tijdelijk,direct of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Klant of derde, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 24 maanden daarna.

22.3 Indien Invalshoek haar onderneming in een andere rechtsvorm onderbrengt of sprake is van een fusie met een ander bedrijf blijven deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de overeengekomen Overeenkomsten.

Artikel 23. Toepasselijk recht

23.1 Op alle met Invalshoek gesloten overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

23.2 Alle geschillen en/of (rechts-)proceduresmet betrekking tot de dienstverlening en/of producten van Invalshoek zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te ’s-Gravenhage.

Artikel 24. Wijziging

24.1 Invalshoek is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van Invalshoek zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden telezen en downloaden zijn.

Artikel 25. Inwerkingtreding

25.1 Deze Algemene Voorwaarden worden van kracht met ingang van 01-06-2016.

Artikel 27. Reparatieclausule nietigheden

27.1 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende opdracht/Overeenkomst.

27.2 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de onderliggende opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

27.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doelen de strekking van de nietige c.q.vernietigde bepalingen.